دستیابی به دانش فنی و طراحی مجدد خطوط تولید صنعت فولاد