نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی پروژه های فرآیند فولادی کشور است. پس از مطالعات امکان سنجی مراحل انجام طراحی شامل طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفصیلی می باشد که به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی مفهومی به عنوان یکی از فازهای پروژه، مبتنی بر خلق ایده های مهندسی بر اساس راه حل های بهینه برای پاسخگوئی به نیاز مشتریان و بر اساس دریافت نقطه نظرات ذینفعان اصلی پروژه و ارزیابی معایب و مزایای هر یک از آنهاست که به منظور انتخاب بهترین راه حل و دانش فنی در زمینه انجام طراحی مد نظر است. هدف طراحی مفهومی به حداقل رساندن اشتباهات طراحی، مدیریت هزینه ها و ارزیابی ریسک ها برای دستیابی به دورنمائی از میزان موفقیت طراحی در مراحل پایه و تفصیلی است. با توجه به اینکه فرآیندهای صنایع معدنی و فولادی دارای پیچیدگی های فراوانی است، پیش از انجام هر گونه طراحی جدید و یا تغییر در طرح های موجود، انجام طراحی مفهومی لازم و ضروری است.

  • طراحی پایه/ اولیه به مطالعات و طراحی ها از خلق ایده های مهندسی تا تحقق طرح خطاب می شود. پس از طراحی مفهومی، جهت ارزیابی کامل طرح و به اجرا گذاشتن آن لازم است که نمائی کلی از ساختارها و شماتیکی از طراحی ارائه گردد. در این مرحله، دفترچه محاسبات طرح، ضوابط و معیارهای طراحی، دیاگرام ها، P&ID، PFD و Layout پروژه شامل نمای کلي پروژه، مسيرها و جاده های دسترسي و ... (تهيه ليست اوليه متريال و تجهيزات اصلي پروژه و ... که پیش زمینه ای از مهندسی تفصیلی است) ارائه می شود.
    با این وجود گاهی و بسته به نوع طرح، مرز مشخصی بین طراحی پایه و تفصیلی وجود ندارد و بعضاً طراح در مرحله طراحی پایه ناگزیر وارد مراحل طراحی تفصیلی می شود.