• تهیه اسناد مناقصه، استعلام، انتخاب پیمانکاران و تنظیم قراردادها
  • تحقیق در مورد پیمانکاران و همکاری درخصوص انتخاب پیمانکارن واجد صلاحیت برای دعوت به شرکت در مناقصه / استعلام.
  • همکاری با کارفرما درخصوص عقد قراردادهای خرید تجهیزات و خدمات.
  • تهیه Vendor List
  • شرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به انجام مناقصه.
  • تهیه گزارش از وضعیت پیشرفت مناقصه (استعلام) و تعداد شرکت کنندگان و پیشنهادها در مواقع لزوم.
  • شرکت در جلسه گشایش پاکتهای پیشنهادها
  • همکاری با کمیته فنی، بازرگانی در ارزیابی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و ارائه گزارشات توجیهی لازم.
  • همکاری با کارفرما در انجام مذاکره با پیمانکار برنده مناقصه در صورت لزوم.
  • تهیه و تنظیم الحاقیه به قراردادها با نظر کارفرما.