• تدوین ساختار سازمانی کار و شرح وظائف بخشهای مربوط و سازماندهی و هماهنگی برای تأمین نهایی خدمات اصلی و جنبی مورد نیاز.
 • تأمین و جذب نیرو و هدایت و حمایت در استقرار صحیح این ساختار.
 • تعیین حدود وظایف و مسئولیتها و اختیارات پستهای کلیدی، حاوی خطوط فرمان و گزارش دهی، هدایت و کنترل و روابط بین مسئولان کلیدی بخش های مختلف.
 • تنظیم برنامه تفضیلی پروژه و رسیدگی و اصلاح برنامه تفضیلی اجرایی.
 • تدوین سیستم تهیه و توزیع و رسیدگی صورت وضعیتهای موقت و قطعی و تعدیل کلیه پیمانکاران و سازندگان و در صورت لزوم طراحی فرمهای لازم.
 • تهیه فرمهای مورد نیاز کارگاه مشتمل بر کنترل کیفی، انبار، تحویل و تحول کالا و تحویل مرحله ای کار، کنترل ها، رگلاژ و بازرسی و... دستورالعمل تنظیم، امضاء، توزیع و کلاسه بندی و بایگانی این فرمها.
 • تدوین سیستم ها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اجرای کار نظیر سیستم کنترل مدارک، کنترل تجهیزات و..
 • کنترل هزینه های طرح و قراردادهای مربوط و ارائه گزارشات ادواری آن.
 • بایگانی اسناد و مدارک طرح شامل نحوه طبقه بندی اسناد و مدارک، نحوه شماره گذاری و نگهداری آن.
 • برنامه ریزی برای پیگیری اجرای تعهدات و تشکیل جلسات هماهنگی فعالیت های طرح و عوامل درگیر بطور منظم و مستمر و پیگیری اجرای تصمیم ها.
 • اطلاع رسانی بهنگام برای تصمیم گیری کارفرما در خصوص تغییرات احتمالی هزینه ها و زمان انجام طرح.
 • حصول اطمینان از وجود سازمان مدیریت و کنترل پروژه کارگاه از نظر سخت افرازی و نرم افرازهای لازم و مکانیزه بودن و سیستمهای مورد نیاز.
 • ایجاد هماهنگی در عملیات ساختمانی، نصب اسکلت فلزی، نصب تجهیزات و راه اندازی.
 • مدیریت زمان پروژه بر اساس برنامه زمان بندی قرارداد و بررسی و تأیید فرمهای پیشرفت کار
 • تهیه چک لیست و بکارگیری آن جهت کنترل فعالیتهای موضوع قراردادها توسط مسئولین تعیین شده طبق جدول تقسیم کار (Division List) در زمان برنامه ریزی شده