الف- بازرسی مواد خام مصرفی: نمونه برداری از مواد مصرفی جهت انجام آنالیز شیمیایی، کنترل خواص مکانیکی مواد فلزی، خواص پلیمری قطعات پلیمری و قطعات استاندارد مطابق با استانداردهای جهانی
ب- بازرسی حین ساخت: حضور در محل سازنده و کنترل کیفی ابعادی، جوش، سندبلاست و رنگ قطعات و تجهیزات و ارائه گزارشات مطابق نقشه و دفترچه فنی(QCTM)
ج- بازرسی نهایی: حضور در محل سازنده، کنترل کیفی و کمی و نظارت بر بسته بندی قطعات و تجهیزات مطابق استاندارد