پیچیدگی و توسعه روزافزون پلنتهای صنعتی باعث شده تا برای سهولت، افزایش دقت، کاهش خطا و در نتیجه کاهش هزینه ها، طرحها بصورت مدلهای سه بعدی شبیه سازی شوند و برای تجسم بهتر، لازم است از ترسیم های فنی احجام سه بعدی الکترونیکی ایجاد شود. اجرای سه بعدی موجب درک بهتری از یک موضوع یا پروژه با بالاترین کیفیت به مخاطب می شود و قدرت تحلیل، بررسی و تصمیم گیری مخاطب را افزایش خواهد داد.
الف- مراحل مدل سازی در انجام خدمات نقشه های چون ساخت (As-built) شامل موارد ذیل می باشد:

 • بررسی وضعیت تجهیز و نقشه های موجود
 • تهیه نقشه های سه بعدی تفصیلی (Detail)
 • مونتاژ نقشه ها و تهیه نقشه کلی (Assemble)
 • بررسی نهایی مدل با وضعیت موجود

ب- مراحل مدل سازی در انجام خدمات طراحی شامل موارد ذیل می باشد:

 • تعیین پارامترهای پایه (Basic) طرح
 • انجام محاسبات طرح
 • بررسی استانداردهای مرتبط با طرح
 • همسان سازی محاسبات طرح با استاندارد
 • تهیه نقشه های سه بعدی تفصیلی (Detail) با نرم افزارهای مرتبط
 • مونتاژ نقشه های سه بعدی تفصیلی (Detail) و تهیه نقشه کلی مدل
 • آنالیز نهایی و بهینه سازی مدل
 • تهیه نقشه های دو بعدی اجرایی مدل