• گردآوری مدارک فنی: نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری
  • تهیه نقشه های ساخت: کروکی برداری و تهیه نقشه های ساخت از قطعات و تجهیزات فاقد مدارک
  • تهیه، آرشیو و تکثیر دفترچه های مشخصات فنی قطعات و تجهیزات
  • پاسخ به سوالات فنی کارفرما درخصوص متریال، شکل یا فرایند ساخت قطعه