کارفرما:شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع: 1400

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام