کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته