کارفرما:شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:91/09/01

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته