کارفرما:شرکت فولاد آلیاژی ایران

تاریخ شروع:97/09/24

تاریخ پایان:98/02/31

وضعیت: خاتمه یافته