کارفرما:شرکت فولاد سفیددشت

تاریخ شروع: 1400

تاریخ پایان: ---

وضعیت: درحال اجرا