کارفرما: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:91/09/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا