کارفرما: شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/07/03

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا