کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا