کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا