• تهیه مدل سه بعدی تجهیزات و خطوط تولید
  • خدمات پشتیبانی فنی پروژه های به روزرسانی تکنولوژی صنعت فولاد
  • دستیابی به دانش فنی و طراحی مجدد خطوط تولید صنعت فولاد
دستیابی به دانش فنی خط نورد گرم

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

دستیابی به دانش فنی خط گندله سازی

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا