کسب رتبه مقاله برتر دارای نوآوری جهانی با عنوان Designing a Template to Project Delays Control by Focusing on Critical Paths در حوزه مديريت پروژه در کنفرانس بين المللی Data Envelopment Analysis توسط آقای وحيد روح العلم