حضور شركت فنی مهندسی فولاد مباركه در پانزدهمين نمايشگاه بين  المللي ايران متافو