کارفرما:شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع:96/05/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: در حال اجرا