کارفرما:شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع:95/06/20

تاریخ پایان:96/06/20

وضعیت: خاتمه یافته