کارفرما:فولاد سفید دشت

تاریخ شروع:95/12/20

تاریخ پایان:96/05/20

وضعیت: خاتمه یافته