کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/04/1

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته