کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:91/10/14

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا