کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:94/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا