• تهیه مدل سه بعدی تجهیزات و خطوط تولید
  • خدمات پشتیبانی فنی پروژه های به روزرسانی تکنولوژی صنعت فولاد
  • دستیابی به دانش فنی و طراحی مجدد خطوط تولید صنعت فولاد