1 طراحی و مهندسی کلیه فرایندهای عملیاتی، تجهیزات و قطعات در طول زنجیره ارزش صنعت فولاد (از فراوری سنگ آهن تا پوشش دهی محصولات سرد)

2 مدیریت پروژه های مهندسی و طرحهای توسعه (Managing contractor)

3 ارائه خدمات و مشاوره های فنی(Consulting & Technical Assistance) و نیز خدمات مشاوره و آموزشی در زمینه طراحی و استقرار نظامهای نوین مدیریت

4 ارائه خدمات آزمایشگاهی،کالیبراسیون وکارگاهی (با استفاده از امکانات شرکت فولاد مبارکه)

5 توسعه شراکتها و سرمایه گذاری با محوریت بومی سازی و توسعه فناوری صنعت فولاد

6 انجام تحقیقات کاربردی در زمینه فناوری صنعت فولاد با استفاده از منابع صاحب تکنولوژی داخلی و خارجی